शालेय विद्यार्थ्याचा ज्ञानकोश – प्रारूप (१९५९-६०-६१)

  1. कोशकाराची संकलित माहिति – व वि कुलकर्णींसाठी
  2. ज्ञान पारिजात येजना-१
  3. ज्ञान पारिजात योजना-२
  4. ज्ञान पारिजात प्रारूप योजना – ३
  5. ज्ञानोद्यान योजना
  6. ज्ञान पारिजात मालिका