शब्दचित्र

१) हृदय (प्रथमावृत्ती) – २४ डिसेंबर १९३२

2) हृदयातली शब्दचित्रे-१ भावजीवन-दीपावली १९५१ 

3) हृदयातली शब्दचित्रे -२ शहरचे भाई – दीपावली १९५१

4) हृदयातली शब्दचित्रे-३ मायेची किमया

5) मासलेवाईक प्राणी – पहिले सात – ऑक्टोबर १९५१

6) मासलेवाईक प्राणी – दुसरे सात – ऑक्टोबर १९५१