पारिजात मासिक १९३४-३५

 1. पारिजात – अंक १ला जानेवारी १९३४
 2. पारिजात – अंक २रा फेब्रूआरी १९३४
 3. पारिजात – अंक ३रा मार्च१९३४
 4. पारिजात – अंक ४था एप्रिल १९३४
 5. पारिजात – अंक ५वा मे १९३४
 6. पारिजात अंक ६वा – जून १९३४
 7. पारिजात – अंक ७वा जुलै १९३४
 8. पारिजात – अंक ८वा ऑगस्ट १९३४ कोल्हटकर विशेषांक
 9. पारिजात अंक-९ सप्टेंबर १९३४ पाने १ते५५
 10. पारिजात – अंक १०वा ऑक्टोबर१९३४
 11. पारिजात – अंक ११वा – नोव्हेंबर १९३४
 12. पारिजात – अंक १२वा – डिसेंबर १९३४
 13. पारिजात -अंक १३वा जानेवारी १९३५
 14. पारिजात – अंक १४वा फेब्रुवारी १९३५
 15. रघुवीर सामंतांचे स्वतःच्या पारिजातमधील लेखन (१९३४-३५)